Yapı Denetim Nedir?

e-Posta Yazdır PDF

YAPI DENETİMİNDE AMAÇ

“Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” Olarak kanunla belirlenmiştir.

YAPI DENETİMİ HAKKIDA

Ülkemiz; yeryüzünün en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Üst üste meydana gelen depremler, büyük can ve kayıplarına neden olmuştur. Buna rağmen “yapı denetimi” konusunda bu güne kadar gereken adımlar atılmamıştır. Ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir denetim sistemi oluşturulmamıştır. Aksine nüfus artışına paralel göçler, plansız kentleşme, kaçak yapılaşma, kalitesiz ve kontrolsüz yapılar, defaten uygulanan imar affı uygulamaları, can ve mal kayıplarını daha da arttırmıştır.

YAPI DENETİM KURULUŞUMUZUN GÖREV VE YETKİLERİ

A) Temel sistemin arsanın jeolojik yapısına göre tanzim edilen jeolojik rapora uygunluğu

B) Taşıyıcı sistemin TSE’ye ve afet bölgelerine yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğine göre hesaplandığını;

C) Binanın ısı yalıtım yönetmeliğinin, mühendislik ve mimarlık projelendirme esasları, imar planı diğer ilgili yönetmelik, standart ve şartnamelere uygunluğunu belirler.

D) Yapıda kullanılan her türlü malzemeni, imalatın ve yapı elemanlarının standartlarına uygunluğunu test ederek raporlarını ilgili idareye gönderiri. Bakanlıkça ve Türk Standartları Enstitüsünce Yeterliliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarlarda test ettirir.

E) Beton kalıbı ve demir teçhizatı kontrol edilerek yapı denetimi uygulama yönetmeliği örnek 5’e uygun örnek tutanak tutulduktan sonra beton dökümüne müsaade edilir. Beton yapı denetimi kuruluşunun yardımcı kontrol elemanlarının sürekli gözetimin dökülür ve beton numuneleri mutlak döküm yerlerinde ve sorumlu mühendis veya mimar ile birlikte deneyi yapacak laboratuvar sorumlusu tarafından alınır.

F) Yapı denetim kuruluşu, inşaatta çalışırken işçi ve ustaların, mesleğinin erbabı olduğuna dair sertifika ve kullanılan malzemenin TSE’ye uygunluk belgelerini yapı müteahitlerinden isteyebilir.

G) Yapı denetim kuruluşunun uygun görmediği malzeme, işçi, kalfa ve taşeron, yapı müteahhidi tarafından derhal şantiyeden uzaklaştırılır.

H) Yapı sahibinin isteği halinde, yapı müteahhidine ödeme yapmadan önce yapı sahibine ödemeye esas görüş bildirilir.

I) Yapı denetim kuruluşu Yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelebilecek yapı hasarından dolayı 15 yıl süreyle, Taşıyıcı olmayan diğer kısımlardaki yapı hasarından dolayı 2 yıl süreyle sorumludur. Yapı denetim kuruluşu, izinsiz yapılan değişikliklerinden dolayı sorumlu tutulmaz.